Propozice


Republikového finále AŠSK ČR ve florbale středních škol

Kategorie V. – dívky a chlapciJedovnice 29.1. – 31.1.2009

Republikové finále se koná pod patronací ředitele krajského úřadu ing. Jiřího Crhy


A. Všeobecná ustanovení:

1. Adresa sportovní kanceláře:
SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463,
679 06 Jedovnice
Josef Jalový Tel: 724 232 728
Fax: 516 442 819
E – mail: J.Jalovy@spsjed.cz

2. Pořadatel:
Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze
pořádá ŠSK při SPŠ Jedovnice

3. Termín konání:
Čtvrtek 29.1.2009 – sobota 31.1.2009

4. Místo konání:

Sportovní hala SPŠ Jedovnice

5. Kategorie:
V. kategorie – studenti
-1.-4. ročník SŠ (1993;1992;1991;1990;1989)
-kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
-tercie až sexta šestiletých gymnázií
V kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci výše uvedeného roku narození přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!
 
6. Organizační výbor:
Ředitel soutěže Josef Jalový
Sportovní ředitel Petr Stehlík
Hospodář - Mgr. Bohumil Hlaváček - Naďa Prokůpková, AŠSK ČR
Ubytování Petr Stehlík
Strava Jana Bezděková
Zdravotní služba MUDr. Ivo Procházka
Rozhodčí Ing. Jiří Obalil
 
7.Čestné předsednictvo:
Ing. Ladislav Gajda ředitel SPŠ
Ing. Jiří Crha ředitel Krajského úřadu
Vlastimil Sehnal senátor
Dr. Ladislav Petera, CSc. metodik AŠSK ČR
Mgr. Zdeněk Jadvidžák krajská rada AŠSK JIM
Ing. Jaroslav Šíbl starosta obce Jedovnice
Ing. Alois Kunc předseda svazu obcí Mor. Kr.

8. Přihlášky:
Do 23.1.2009 na adresu sportovní kanceláře přihláška musí obsahovat potvrzení KR AŠSK, přesný název školy (bez zkratek) PSČ, registrační číslo klubu, kontakt na vedoucího. V případě neúčasti družstva je nutné písemně nebo e-mailem vyrozumět pořadatele nejpozději do 26. ledna 2009.

9.Účastníci:
Vítězové kvalifikačních kol A,B,C,D,E,přihlášeni KR AŠSK ČR.Pořadatel.Družstva jsou maximálně patnáctičlenná a každé družstvo vedou 2 vedoucí.  

10. Účastnický poplatek:
Účastníci republikového finále AŠSK ČR, členové i nečlenové AŠSK ČR, hradí účastnický poplatek ve výši 200,- Kč / osobu. (sportovci i doprovod) Hrazeno v hotovosti na místě při prezenci.
 
11. Prezence:
Čtvrtek do 13:00 v kanceláři sportovní haly SPŠ Jedovnice. Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou ředitelem školy, doklad totožnosti závodníků (OP) . V případě, že dojde ke změně soupisky do zahájení finále, předloží vedoucí družstva novou, řádně potvrzenou soupisku ředitelem školy nebo potvrzení, že jmenovaný sportovec je žákem příslušné školy. Pokud se nominované družstvo za kraj (postupující z kvalifikace) nedostaví na RF bez písemné prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním RF (faxem, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu.

12. Finanční zabezpečení:
Členům AŠSK ČR je pořadatelem hrazeno: ubytování , stravování a příspěvek na dopravu.
Proplacení příspěvku na dopravu:
a/ Zlevněné jízdenky (pro skupiny i jednotlivce) v plné výši.
b/ Jiné jízdenky (nezlevněné) v ceně zlevněných skupinových jízdenek.
c/ Při použití jiného dopravního prostředku než veřejné hromadné dopravy bude účastníkům proplacen příspěvek na dopravu v ceně zlevněné jízdenky pro skupinu na dané trase druhou třídou ČD nebo příspěvek ve výši autobusové jízdenky, a to vždy ten příspěvek, který bude cenově výhodnější pro poskytovatele náhrad. Příspěvek bude stanoven na základě porovnání kalkulace skupinové jízdenky ČD a autobusové jízdenky, kterou účastníci případně předloží .Potvrzení o vzdálenosti v km z místa působnosti ŠSK do místa konání soutěže je účastník povinen předložit poskytovateli náhrad jízdného. Zpáteční jízdenky budou uloženy na příslušném ŠSK po období 3 let.

Nečlenové AŠSK ČR zaplatí při prezenci ubytování a stravu. Pořadatel sdělí těmto družstvům výši poplatků na základě zaslaných přihlášek.
 
13. Ubytování a stravování:
Hráči a vedoucí budou ubytováni
a) domov mládeže SPŠ Jedovnice
b) penzion Riviera Jedovnice (asi 300 m od SPŠ Jedovnice)
V obou případech bude možnost se ubytovat od 9 hod 29.1.2009. Pokoje budou předávány vedoucím ubytování Stravování je pro všechny zajištěno v jídelně SPŠ Jedovnice. Strava začíná večeří 29.1. a končí obědem 31.1.
 
14.Ubytovací záloha:
Každé družstvo složí zálohu 1000,- Kč na případné vzniklé škody. Kauce bude vrácena při odjezdu.

B. Technická ustanovení

14. Podmínky účasti:
Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy a krajskou radou AŠSK. Dále mohou startovat pouze žáci gymnázií splňující článek 3 všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK /Veřejně prospěšné programy AŠSK, str. 35/. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Žáci nejsou pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.

15. Materiální zabezpečení:
Každé družstvo má dvě sady dresů s čísly.

16. Technická porada:
Ve čtvrtek 29.1.2009 v 18.30 hod v kanceláři RF, SPŠ Jedovnice. Při technické poradě obdrží vedoucí družstev konkrétní harmonograf RF. Účast vedoucích na poradě je povinná.

17. Rozhodčí:
Zajišťuje a deleguje ČFbU

18. Soutěžní komise:
1. Sportovní ředitel Petr Stehlík
2. Garant sportu AŠSK ČR Mgr. Bohumil Hlaváček
3. Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Obalil
4. Zástupce družstev dívek
5. Zástupce družstev chlapců zástupci budou zvoleni na technickém poradě

19. Protesty:
S vkladem 300 Kč nejpozději 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.Řeší sportovní komise.

20. Startují:
Vítězové kvalifikačních skupin příslušné věkové kategorie a družstva pořadatele.
 
21. Pravidla:
Hraje se dle platných pravidel ČFbU a dle manuálu AŠSK.

22. Systém soutěží:
Družstva jsou nasazena do skupin dle manuálu bod 21.2 strana 43 takto:

Skupina A - A1 - E1 - C1
Skupina B - B1 - D1 - Pořadatel

O pořadí ve skupině rozhoduje:

1.Počet bodů
2.Vzájemný zápas
3.Podíl skóre
4.Rozdíl skóre
5.Větší počet vstřelených branek
6.Los

Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Dále se pokračuje:

a) třetí družstva se utkají o 5. místo
b) první a druhá družstva sehrají křížem semifinále
c) poražená družstva ze semifinále se utkají o 3.místo
d) vítězná družstva ze semifinále se utkají 1.místo

Hrací doba je 3 x 10 minut hrubého času, poslední 2 minuty utkání čistý čas.

23. Ceny:
První 3 družstva v každé kategorii obdrží medaile a poháry AŠSK ČR. Nejlepší hráč, střelec a brankář v každé kategorii obdrží věcné ceny od pořadatele.
 
24. Soutěž ISF:

Vítěz RF má právo postupu na mezinárodní soutěž ISF (hraje se 28.2.-7.3. v Trenčíně na Slovensku) Start je povolen hráčům s věkovou hranicí dle výkonného výboru ISF 17 let a mladší (platí rok narození).Podrobnosti k případné účasti budou sděleny na poradě vedoucích.
 
25. Upozornění:

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.

Mgr. Bohumil Hlaváček
garant sportu AŠSK ČR

Josef Jalový
ředitel soutěže

.
Copyright © 2007 mcr.azweb.cz | All rights reserved | Created by Gals & Jack-T
| Jste . návštěvník